Súčasné aktivity

Print Friendly

Audit transparentnosti kľúčových oblastí činnosti Žilinského samosprávneho kraja

Transparency International Slovensko v spolupráci s Žilínskym samosprávnym krajom pracuje na projekte Audit transparentnosti kľúčových oblastí činnosti a príprave vybraných odporúčaní k zvýšeniu transparentnosti ŽSK. Cieľom je zavedenie komplexného balíka protikorupčných opatrení v 18 kľúčových oblastiach činnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Print Friendly

Kampaň za zachovanie silného infozákona

Infozákon (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobode informácii) je základným nástrojom kontroly verejných inštitúcii zo strany verejnosti. Nakoľko predovšetkým samosprávy a štátne firmy namietajú údajné zneužívanie Infozákona, ohlásilo Ministerstvo spravodlivosti zámer Infozákon novelizovať. Predkladaná novela Infozákona predpokladá zúženie rozsahu poskytovania informácii, pričom navyše smeruje aj k spoplatneniu prístupu verejnosti k informáciám. Prijatie takejto novely Infozákona je jednoznačným krokom späť a bezpochyby by znamenala zníženie možnosti kontroly verejných inštitúcii a ich transparentného správania sa.

Zámerom tohto projektu je zabrániť prijatiu novely oslabujúcej pomerne silný Infozákon a vylepšiť súčasný Infozákon tam, kde zostáva relatívne slabý a to pokiaľ ide o zverejňovanie a poskytovanie informácii od štátnych a mestských firiem. V prípade schválenia neprijateľnej formy Infozákona bude fáza po schválení doplnená aj kampaňou za prinavrátenie silného Infozákona umožňujúceho riadnu kontrolu verejných inštitúcii verejnosťou.

Print Friendly

Posvieťme si na lobing v Európe

Projekt o lobingu je priamym pokračovaním európskeho projektu Systému integrity spravovania v Európe, ktorý bol priekopnícky pri zbere dôkazov o korupcii v celej Európe. Európska správa NIS “Peniaze, politika, moc: riziká korupcie v Európe” poukazuje na neprehľadné lobistické praktiky a slabú alebo žiadnu legislatívu upravujúcu lobing. Na novom projekte sa budú podieľať národné pobočky Transparency International zo 17 európskych krajín. Doba trvania projektu je 2 roky so začiatkom 1. novembra 2013.

Print Friendly

Monitoring verejného obstarávania

Ročne štát minie vo verejnom obstarávaní 4-5 miliárd eur. Štátne zákazky sa však opakovane ocitajú vo významných škandáloch, od neefektívnosti po prepojenie na politické strany. Traja zo štyroch Slovákov v prieskumoch Transparency tvrdia, že tendre sú často spojené s korupciou. Podľa podnikateľov ide zo štátnych zákaziek 13% na úplatky (prieskum PAS z roku 2012).

Hlavným problémom pritom nie je legislatíva, ale jej uplatnenie v praxi. Prideľovanie zákaziek sa riadi v celej EÚ smernicami, od ktorých sú miestne zákony odvodené. Prostriedkom pre zníženie korupcie je preto efektívnejší verejný tlak ako aj vyššia odbornosť samotných úradníkov, ktorí tak vedia odolať tlakom lobistov.

Cieľom projektu je preto znížiť korupciu v tendroch monitoringom najväčších zákaziek, výskumom dopadov nedávnych legislatívnych zmien, vzdelávaním zadávateľov tendrov (úradníkov) a zapojením širšej verejnosti do kontroly úradníkov.

Print Friendly

Protikorupčné agentúry a vymáhateľnosť protikorupčných nástrojov v krajinách strednej a východnej Európy

Spoločný projekt organizácií z piatich krajín strednej a východnej Európy (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko a Estónsko) zameraný na 4 oblasti kritické pre boj s korupciou: konflikt záujmov, financovanie politických strán, ochrana tzv. „whistleblower-ov“ a slobodný prístup k informáciám. Jedným z hlavných cieľom projektu je zhrnúť odporúčania pre založenie, poprípade zlepšenie, národných protikorupčných agentúr v jednotlivých štátoch.

Print Friendly

Transparentnejšie štátne firmy

Cieľom projektu je zvýšiť dohľad nad štátnymi a mestskými podnikmi, na ktoré budeme vyvíjať tlak a zároveň im pomáhať, aby sa stali transparentnejšími, a to za pomoci analýz, vytvorením webového portálu a rebríčka transparentnosti štátnych firiem, ako aj spravaním protikorupčného auditu.

Print Friendly

Otvorené súdy

Na posilnenie väzby medzi občanmi, súdnym systémom a sudcami vytvárame webovú stránku, ktorá priblíži ich činnosť v súdnych sieňach aj mimo nich. Portál umožní užívateľom sledovať prípady a rozhodnutia jednotlivých sudcov.

Print Friendly

Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva 2

Projekt Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva je uskutočňovaný spoločne s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Jeho cieľom je monitorovať výdavky dodávateľov liekov a ich kvalitu, analyzovať zverejňovanie informácií a etiku či kvalitu pri kategorizácií liekov a pomôcok a rovnako analyzovať sponzorov nadácií a mimovládnych organizácií v tomto sektore.

Doba projektu: máj 2013 – apríl 2014

Print Friendly