Archív všetkých

 


Print Friendly

Audit transparentnosti kľúčových politík Mesta Trnava

Predstavitelia Nadácie Zastavme korupciu oslovili Transparency International Slovensko s ponukou, aby pre Mesto Trnava vypracovali audit vybraných problematických politík. Dňa 14. …

Print Friendly

Audit transparentnosti kľúčových oblastí činnosti Žilinského samosprávneho kraja

Transparency International Slovensko v spolupráci s Žilínskym samosprávnym krajom pracuje na projekte Audit transparentnosti kľúčových oblastí činnosti a príprave vybraných odporúčaní k zvýšeniu transparentnosti ŽSK. Cieľom je zavedenie komplexného balíka protikorupčných opatrení v 18 kľúčových oblastiach činnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Print Friendly

Posvieťme si na lobing v Európe

Projekt o lobingu je priamym pokračovaním európskeho projektu Systému integrity spravovania v Európe, ktorý bol priekopnícky pri zbere dôkazov o korupcii v celej Európe. Európska správa NIS “Peniaze, politika, moc: riziká korupcie v Európe” poukazuje na neprehľadné lobistické praktiky a slabú alebo žiadnu legislatívu upravujúcu lobing. Na novom projekte sa budú podieľať národné pobočky Transparency International zo 17 európskych krajín. Doba trvania projektu je 2 roky so začiatkom 1. novembra 2013.

Print Friendly

Zvyšovanie transparentnosti a efektívnosti systému verejného obstarávania v Gruzínsku

Cieľom projektu je zlepšenie systému verejného obstarávanie v Gruzínsku posilnením zručností občianskej spoločnosti monitorovať a hodnotiť tento proces s potenciálom vytvárať tlak na vládu a iné kompetentné orgány so zámerom zefektívňovať verejné obstarávanie.

Print Friendly

Zverejňovanie verejných zmlúv

Projekt Zverejňovanie verejných zmlúv je zvýšiť kvalitu publikovania zmlúv na internete a vyvodzovania zodpovednosti voči verejným orgánom . Projekt tento cieľ sleduje dvoma hlavnými aktivitami – 1) hodnotením
kvality zverejňovania zmlúv samosprávami a 2) prípravou portálu pre analyzovanie zverejnených zmlúv.

Print Friendly

Meranie pokroku transparentnosti vo verejných inštitúciách

Prvým cieľom projektu je zhodnotiť transparentnosť samospráv a VÚC vypracovaním rebríčkov ich otvorenosti po dvoch rokoch mandátu ich politikov. Predlohou bude rebríček Otvorená samospráva, ktorý TIS zostavila v roku 2010. Druhým cieľom je zvýšiť kontrolu povinne zverejňovaných zmlúv verejného sektora vybudovaním programu, ktorý by automaticky hľadal podozrivé zmluvy a umožnil verejnosti ich pripomienkovať. Treťou aktivitou je štúdia o správe štátnych podnikov, ktorá by podrobne zhodnotila korupčné rizika v ich spravovaní na Slovensku.

Súčasťou projektu je tiež aktivita s názvom Hodnotenie transparentnosti 100 najväčších miest na Slovensku v trvaní od mája do februára 2012. Tento projekt je pokračovaním rovnakej iniciatívy uskutočnenej v roku 2010. V tomto roku budeme sledovať 2-ročný pokrok v samosprávach, ktorý v zásade poskytne spätnú väzbu práce predstaviteľov samospráv po dvoch rokoch pôsobenia vo svojom mandáte. Na šírenie informácií o najlepších praktikách, ktorými by sa mohli samosprávy inšpirovať, ponúkneme on-line kurz, tzv. e-learning, ktorý poskytne predstaviteľom samospráv, ale aj miestnym aktivistom, vedenie pri vytváraní či implementovaní protikorupčných odporúčaní pre rôzne politiky na lokálnej úrovni, pričom využijeme metodológiu vyvinutú pre účely mesta Martin a využitú aj v ďalších 4 samosprávach, ktorá Martinu priniesla aj cenu OSN.

Print Friendly

Presadzovanie protikorupčnej agendy v slovenských obciach

Cieľom projektu je uskutočniť obecnú verziu projektu Transparentné mesto. Experti TIS jednej zo slovenských obcí vypracujú protikorupčnú stratégiu vrátane potrebných dokumentov. Súčasťou projektu bude tiež vypracovanie odporúčaní pre obce a tiež zverejnenie krátkej príručky určenej poslancom a starostom slovenských obcí. TIS bude tieto odporúčania a skúsenosti zo zavádzania protikorupčných opatrení vo vybranej obci prezentovať počas dvoch seminárov.

Print Friendly

Presadzovanie protikorupčnej agendy v nadchádzajúcich parlamentných a komunálnych voľbách

Prostredníctvom projektu sa TIS bude snažiť presadzovať zvýšenie protikorupčných snáh na rôznych úrovniach správy na Slovensku, a to prostredníctvom výskumov, monitoringov či tréningov. Na národnej úrovni bude TIS skúmať aktivity politických strán týkajúcich sa protikorupčných nástrojov a a analyzovať relevantné plány a sľuby týchto strán vykonaných v priebehu kampaní. Podobné analýzy vykoná aj na miestnej úrovni a vyhodnotí sto najtransparentnejších slovenských miest.

Print Friendly

Budovanie sietí pre zvýšenie kapacít na posilnenie udržateľnosti transparentných miestnych samospráv na Slovensku a v Maďarsku

Hlavným cieľom tohto projektu je posilnenie kapacít prehľadného a transparentného riadenia a rozhodovania v miestnych samosprávach na Slovensku a v Maďarsku ako základne pre znižovanie korupcie na danej úrovni verejného riadenia miestnych samospráv.

Print Friendly

European National Integrity Systems Project

TIS je v období 2010 – 2012 miestnym partnerom projektu Systém integrity spravovania v Európe financovaným Európskou komisiou. Projekt skúma pripravenosť štátnych inštitúcii na korupčné situácie a teda ich protikorupčné politiky. V rámci projektu je uskutočňovaný komparatívny výskum a to v 23 európskych krajinách.

Print Friendly

Zlepšenie systémov verejného obstarávania v Českej a Slovenskej republike

TIS v spolupráci s českým združením Oživení pracuje na projekte zlepšenia stavu verejného obstarávania v Slovenskej a Českej republike s cieľom zvyšovania transparentnosti a efektivity obstarávania a systematického znižovania rizika korupcie, a to prostredníctvom vytvorenia protikorupčnej platformy pre účastníkov tendrov, ktorí by verejne podporili protikorupčnú novelu zákona o verejnom obstarávaní, zmenou metód obstarávania, či zvyšovaním kvality štátneho dohľadu nad verejným obstarávaním.

Print Friendly

Global Anti-Corruption Day Conference

Konferencia s názvom “Global Anti-Corruption Day Conference” sa symbolicky koná v Medzinárodný deň boja proti korupcii 9.12.2010. V úvode konferencie vystúpi Jens Wandel z UNDP a bude sa venovať úlohe Konvencie Spojených národov v boji proti korupcii. Ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská odprezentuje postoj súčasnej vlády k boju proti korupcii, možné hrozby a výzvy. Nasledovať bude Michael Roberts z Britskej Ambasády s témou: Korupcia: Pohľad nezávislého pozorovateľa a v dalšom bloku riaditeľ TIS Gabriel Šípoš, ktorý po prvýkrát odprezentuje prehľad výsledkov prieskumu barometra korupcie na Slovensku (Global Corruption Barometer). Za TIS ďalej výstupi Pavel Nechala s výsledkami analýzy TIS pod názvom Ako premlčacie lehoty ovplyvňujú stíhanie korupcie na Slovensku. Konferenciu uzatvára vystúpenie generálneho riaditeľa Microsoft Slovensko, Peter Čerešník, s prípadovou štúdiou k téme whistleblowing (oznamovanie nekalých praktík na pracovisku) v súkromnej spoločnosti a následná diskusia.

Print Friendly

Audit transparentnosti procesu riadenia samosprávy mesta Žiar nad Hronom

Transparency International Slovensko v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom od októbra 2010 pracuje na projekte Audit transparentnosti procesu riadenia samosprávy mesta Žiar nad Hronom. Hlavným cieľom auditu je zistiť stav riešenia politík v citlivých oblastiach náchylných na vznik korupcie, teda diagnózu existujúceho stavu.

Print Friendly

Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení v meste Prievidza

Transparency International Slovensko v spolupráci s mestom Prievidza od septembra 2010 pracuje na projekte Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení v meste Prievidza. Cieľom je zavedenie komplexného balíka protikorupčných opatrení v 18 kľúčových oblastiach činnosti mesta. Spoločný projekt mesta a TIS spočíva na troch fázach:
- v prvej fáze ide o audit jednotlivých politík, čiže zistenie problematických oblastí náchylných na vznik korupcie, ktoré budú zhrnuté do správy z auditu politík mesta Prievidza,
- druhou fázou bude spracovanie konkrétnych návrhov protikorupčných opatrení na odstránenie alebo elimináciu priestoru pre vznik kokrupcie a netransparentnosti,
- treťou, a zároveň poslednou fázou projektu bude implementácia návrhov protikorupčných opatrení.

Print Friendly

Inštitucionálna podpora protikorupčných aktivít TIS

Projekt napomôže TIS uskutočňovať viacero aktivít – poskytovať bezplatnú právnu pomoc osobám, ktoré boli svedkami alebo disponujú informáciami o korupčnom správaní, vytvoriť portál, ktorý bude agregovať a sprístupní dáta z Vestníka verejného obstarávania. Projekt je ďalej zameraný na výskum aktuálnych káuz, priebežné vyhodnocovanie miery napĺňania vládnych sľubov, zmapovanie miery transparentnosti a protikorupčných poistiek v najväčších slovenských mestách a analýzu legislatívy o premlčacích lehotách týkajúcich sa korupcie v rámci 12 krajín EÚ.

Print Friendly

Portál Dobré pôrodnice

Projekt je zameraný na vytvorenie portálu, ktorý bude agregovať aktuálne, pravdivé a úplné informácie a podklady o všetkých pôrodniciach, ako aj vytvorenie diskusného fóra na získavanie spätnej väzby pre užívateľov za účelom vedenia komunikácie a výmeny informácií o spokojnosti pacientov.

Print Friendly

Vývoj dataportálov

Snahou TIS je vyvinúť širokodostupné portály pre rôzne oblasti verejného života (v súčasnosti Otvorený portál verejného obstarávania, portál Dobré pôrodnice) s cieľom zjednodušiť prístup k relevantným dátam pre médiá, mimovládne organizácie a širokú verejnosť cez open source formát, ako aj vybaviť portály vizualizačnými komponentami (tabuľky, grafy), ktoré môžu byť prínosné pre ďalšie použitie (napr. analýzy).

Print Friendly

Za transparentnejšiu samosprávu

Cieľom projektu je podpora protikorupčných reforiem v územnej samospráve, posilňovanie kapacít vybraných cieľových skupín (občanov obcí a miest, regionálnych novinárov, poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev) v oblasti kontroly samosprávy a presadzovania protikorupčných reforiem v samospráve a mapovanie stavu v oblasti priestoru pre korupciu v samospráve a navrhovanie a získavanie podpory pre protikorupčné reformy (opatrenia).

Print Friendly

e-Portál verejného obstarávania

Cieľom projektu je zvýšenie transparentnosti vo verejnom obstarávaní sprístupnením informácií a dát k verejnému obstarávaniu na elektronickom portáli.
Zmyslom e-portálu je priebežné zhromažďovanie všetkých dostupných dát k verejnému obstarávaniu, a tým uľahčenie prístupu širokej verejnosti k prehľadným informáciám o uchádzačoch, zadávaných zákazkách, najvyužívanejších metódach verejného obstarávania, aktualizovaným štatistikám atď.

Print Friendly

Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení v meste Martin

Transparency International Slovensko v spolupráci s mestom Martin od júla 2008 pracovala na projekte Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení v meste Martin. Cieľom bolo zavedenie komplexného balíka protikorupčných opatrení v 17 kľúčových oblastiach činnosti mesta. Spoločný projekt mesta a TIS spočíval na troch fázach:
- v prvej fáze išlo o audit jednotlivých politík, čiže zistenie problematických oblastí náchylných na vznik korupcie, ktoré boli zhrnuté do správy z auditu politík Mesta Martin,
- druhou fázou bolo spracovanie konkrétnych návrhov protikorupčných opatrení na odstránenie alebo elimináciu priestoru pre vznik kokrupcie a netransparentnosti,
- treťou, a zároveň poslednou fázou projektu bola implementácia návrhov protikorupčných opatrení.

Print Friendly

Excelentnosť a integrita vo verejnom obstarávaní 2009

V rámci projektu sa uskutočnil tréning pre obstarávateľov pod názvom Transparentnosť a integrita vo verejnom obstarávaní, na ktorom sa predstavila celá sada príkladov dobrej praxe verejného obstarávania inšpirovaná zahraničnými, ale aj slovenskými skúsenosťami.

Print Friendly

Excelentnosť a integrita vo verejnom obstarávaní 2010

Projekt je zameraný na zvýšenie informovanosti verejných obstarávateľov, predovšetkým v oblasti prevencie korupcie vo verejnom obstarávaní. V rámci projektu sa uskutoční tréning pre pracovníkov verejného a súkromného sektora s cieľom oboznámiť účastníkov s korupčnými rizikami vo verejnom obstarávaní, nástrojmi na ich elimináciu, ako aj príkladmi dobrej praxe stransparentnenia postupov vo verejnom obstarávaní.

Print Friendly

Transparentnosť a zodpovednosť vo verejných partnerstvách

Projekt sa venuje skúmaniu a presadzovaniu transparentnosti procesov zadávania verejných zákaziek a koncesií na Slovensku. Každoročne sa tak pripravujú indexy merajúce mieru transparentnosti pri zadávaní verejných zákaziek na Slovensku, uskutočnil sa výskum zabezpečovania služieb v miestnych samosprávach na Slovensku, skúmali sa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora v oblasti verejného obstarávania a diskutovala sa ich možná aplikácia v rámci slovenskej praxe. V súčasnosti prebieha skúmanie dopadov elektronickej aukcie na efektívnosť verejného obstarávania a pokračuje sa v monitoringu prípadov zadávania verejných zákaziek a koncesií na Slovensku.

Print Friendly

Súčasný stav súdnictva na Slovensku a možnosti posilnenia jeho kredibility

Dňa 10. decembra 2009 sa uskutočnila konferencia s názvom Výzvy slovenského súdnictva a možnosti zlepšenia existujúceho stavu, ktorá sa venovala aktuálnym problémom súdnictva a možným riešeniam na ich odstránenie a zvýšenie profesionality, nestrannosti a kvality súdnictva na Slovensku. Na konferencii vystúpili napríklad podpredseda Ústavného súdu ČR Pavel Holländer, advokát a pedagóg Radoslav Procházka, sudca Paul Springer z nemeckého Siegenu, Jana Dubovcová z Okresného súdu v Banskej Bystrici a ďalší.

Print Friendly

Zvyšovanie ochrany whistleblowerov v krajinách EÚ

Projekt bol zameraný na analýzu legislatívy a porovnávanie mechanizmov ochrany whistleblowerov (oznamovateľov nekalých praktík na pracovisku) v ôsmich krajinách EÚ a identifikovanie najlepších praktík v tejto oblasti. Súhrn takýchto praktík pomôže Slovensku a uskutočniť čo najlepšiu legislatívu o ochrane whistleblowerov.

Print Friendly

Transparentnosť a nestrannosť rozhodovania o dotáciách miestnej samospráve

TIS v rámci projektu monitorovala a analyzovala rozhodnutia centrálnej správy ohľadne poskytovania dotácií obciam- aj z hľadiska transparentnosti aj straníckej náklonnosti, a následne presadzovala navrhnuté odporúčania zamerané na zvýšenie transparentného a objektívneho rozhodovania o alokácii verejných zdrojov miestnym samosprávam.

Print Friendly

Stav vnímania korupcie na Slovensku

Cieľom projektu je uskutočniť rozsiahly prieskum verejnej mienky, ktorý umožní zachytiť vývoj a trendy v danej problematike, zmapuje oblasti citlivé na korupciu a časový rád dát, ktorý má TIS z predchádzajúcich prieskumov a umožní porovnávať úspešnosť protikorupčných stratégií prijatých jednotlivými vládami SR. Zároveň umožní na základe aktuálnych dát presnejšie definovať protikorupčné nástroje potrebné na obmedzenie priestoru na korupčné správanie v spoločnosti.

Print Friendly

Transparentnosťou proti korupcii v samospráve

Projekt pozostáva z viacerých aktivít, a to seminárov (Verejná kontrola VÚC, Verejná kontrola miestnej samosprávy, Protikorupční lídri v samospráve), prednášok a diskusií so študentmi žurnalistiky na témy boja proti korupcii a verejnej kontroly moci, monitoringov vybraných protikorupčných inštitútov v samospráve a problematiky trestov za korupčné činy a téme premlčacej doby na lokálnej úrovni, prípravy informačného bulletinu TIS „Pod lupou“ a pravidelnej aktualizácie web stránky poskytujúcej informácie k vykonávaniu občianskeho monitorovania verejnej moci.

Print Friendly

Presadzovanie protikorupčnej agendy v nadchádzajúcich parlamentných a komunálnych voľbách

Prostredníctvom projektu sa TIS bude snažiť presadzovať zvýšenie protikorupčných snáh na rôznych úrovniach správy na Slovensku, a to prostredníctvom výskumov, monitoringov či tréningov. Na národnej úrovni bude TIS skúmať aktivity politických strán týkajúcich sa protikorupčných nástrojov a a analyzovať relevantné plány a sľuby týchto strán vykonaných v priebehu kampaní. Podobné analýzy vykoná aj na miestnej úrovni a vyhodnotí sto najtransparentnejších slovenských miest.

Print Friendly

Úprava premlčacích lehôt vo vzťahu ku korupcii v krajinách EÚ

Projekt je zameraný na podporu prevencie proti organizovanému zločinu, a to prostredníctvom analýzy legislatívy o premlčacích lehotách týkajúcich sa korupcie v rámci 12 krajín EÚ, ako aj na podporu rozširovania najlepších praktík v tejto oblasti. Hlavným výsledkom projektu bude: séria komparatívnych hĺbkových analýz o spomínaných zákonoch, všeobecný prehľad týchto zákonov a ich realizovania v EÚ, odborné stretnutie okrúhleho stola za účelom identifikovanie najlepších praktík v tejto oblasti, správa o týchto praktikách a kampaň slúžiaca na posunutie daných zistení relevantným stakeholderom.

Print Friendly