Ponuka protikorupčnej stratégie TIS pre mestá

Prečo protikorupčná stratégia pre Vaše mesto?

Ako to prebieha?

Kde sa protikorupčná stratégia doteraz realizovala?

Prečo protikorupčná stratégia pre Vaše mesto?

Zavedenie protikorupčných opatrení zameraných na zvýšenie transparentnosti a obmedzenie priestoru pre korupciu má pre mesto pozitívne politické ako aj ekonomické dopady.

Politické dopady zavedenia protikorupčných opatrení spočívajú najmä v budovaní dôvery medzi predstaviteľmi mesta a jeho občanmi. Dôvera sa buduje napríklad ujasnením a sprehľadnením postupov a výsledkov rozhodovania mesta. Prakticky to znamená vyvrátenie fám o „kšeftoch“ primátora a poslancov, odstránenie zbytočného napätia pri investičnej výstavbe a pod..

Zavedenie niektorých opatrení predstavuje výraznú úsporu verejných financií. Týka sa to najmä ekonomických oblastí ako je nakladanie s majetkom a verejné obstarávanie. V čase klesajúcich príjmov obcí a miest v dôsledku hospodárskej krízy možno preto navrhnutie a prijatie protikorupčných opatrení vnímať aj ako významné protikrízové opatrenie.

Ako to prebieha?

Projekt vypracovania protikorupčnej stratégie pozostáva z troch fáz. Použijúc medicínsku terminológiu jednotlivé fázy projektu možno označiť ako stanovenie diagnózy (rozsahu priestoru pre korupciu), naordinovanie liekov (protikorupčných opatrní) a pomoc pri samotnej liečbe (zavádzaní protikorupčných opatrení).

Prvá fáza, diagnostikovanie existujúceho stavu spočíva v audite kľúčových politík mesta z hľadiska priestoru pre korupčné praktiky. Jednotlivé kroky v rámci tejto fázy spočívajú v:

-         stretnutiach s predstaviteľmi a zamestnancami mesta s cieľom identifikovať citlivé oblasti z hľadiska priestoru pre korupciu

-         analýze dokumentov mesta (VZN, smernice a i.), procesov rozhodovania a výkonu jednotlivých politík prostredníctvom dotazníkov a osobných stretnutí

-         evalvácii miery transparentnosti a určení slabých miest, ktoré sú najnáchylnejšie pre vznik korupcie a výstup v podobe ratingu politík

-         vypracovania výsledkov auditu – hodnotiacej správy

Predmetom auditu sú nasledujúce kľúčové politiky mesta:

 1. politika predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku
 2. politika prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku
 3. politika obsadzovania voľných miest a postov a v rámci organizácií v zriaďovacej pôsobnosti mesta (rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, mestské firmy)
 4. politika participácie verejnosti na rozhodovaní miestnej samosprávy
 5. politika prístupu k informáciám o fungovaní miestnej samosprávy: sprístupňovanie vs. zverejňovanie, interné smernice upravujúce poskytovanie informácií
 6. politika etiky – etická infraštruktúra a konflikt záujmov volených predstaviteľov mesta
 7. politika etiky – etická infraštruktúra a konflikt záujmov zamestnancov miestneho úradu
 8. politika etiky – etická infraštruktúra a konflikt záujmov pracovníkov v organizáciách mesta
 9. mediálna politika
 10. politika územného plánovania a politika stavebného úradu
 11. dotačná politika
 12. politika transparentnosti v právnických osobách zriadených a založených mestom
 13. politika verejného obstarávania
 14. politika v oblasti uzatvárania verejno-súkromných partnerstiev
 15. politika prideľovania bytov
 16. politika prideľovania miest v sociálnych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto
 17. politika rozpočtovania a informovania verejnosti o danej problematike

Okrem ponúkaných politík môže TIS, na základe vzájomnej dohody, pripraviť aj iné, špecifické politiky podľa záujmu či potrieb mesta.

Predpokladaná dĺžka trvania tejto fázy sú dva mesiace.

V druhej fáze projektu sa na základe výstupov z auditu pripravia protikorupčné odporučenia a opatrenia pre jednotlivé politiky.

Kroky v rámci tejto fázy navrhujeme nasledovne:

-         vypracovanie konkrétnych odporučení, resp. návrhov dokumentov (VZN, smerníc) na riešenie slabých miest z hľadiska korupcie pre jednotlivé vyššie uvedené politiky mesta

-         stretnutia s predstaviteľmi mesta a zamestnancami jednotlivých odborov (podľa vybraných politík) s cieľom priebežne konzultovať návrhy

-         prezentácia správy spolu s časovým harmonogramom implementácie jednotlivých návrhov.

Predpokladaná dĺžka trvania sú 3 mesiace.

Zavádzanie navrhovaných protikorupčných opatrení (tretia fáza) je už v kompetencii mesta, avšak aj v tejto fáze ponúka TIS pomoc. Tá spočíva najmä v konzultáciách v oblasti zavádzania odporučení a návrhov.

Kde sa protikorupčná stratégia doteraz realizovala?

TIS prvykrát realizovala komplexnú protikorupčnú stratégiu v meste Martin.

TIS podobný projekt realizovalo aj iných samosprávach:

Projekt je zo strany TIS realizovaný dodávateľsky na základe dohody medzi objednávateľom (konkrétnym mestom) a TIS. TIS na jeho realizáciu nedisponuje vlastnými zdrojmi, financovanie je potrebné zabezpečiť zo strany záujemcu o realizáciu projektu.

Pozri aj:

Projekt Martin – transparentné mesto (stránka mesta Martin)

Transparent Town web page – www.transparenttown.eu

Print Friendly

One Response to “Ponuka protikorupčnej stratégie TIS pre mestá”

Leave a Reply

Security Code: